Virtual walking tour of Werribee Open Range ZooRanger Gordon is here to show you around the walking trails of Werribee Open Range Zoo.

source